پرتره ای که در جشن تولد چاووشی رونمایی شد

تصویر اصلی که زمینه خلق پرتره شده