نمایی از «اکسیدان» که جواد عزتی در قالب یک دگرباش فرورفته

اکسیدان