خانه الگوبرداری از «شهرزاد» کار دست «عاشقانه» داد+عکس استفاده از کاغذ نامناسب برای بسته بندی در بسته بندی محصولاتی مانند «عاشقانه» و «ایستاده در غبار»

استفاده از کاغذ نامناسب برای بسته بندی در بسته بندی محصولاتی مانند «عاشقانه» و «ایستاده در غبار»

استفاده از کاغذ نامناسب برای بسته بندی در بسته بندی محصولاتی مانند «عاشقانه» و «ایستاده در غبار»