خانه پشت پرده #مهمونی از زبان عروسک گردان #پشه و #قیمه محمد لقمانیان+عروسک گردان قیمه و پشه در سریال مهمونی ایرج طهماسب

محمد لقمانیان+عروسک گردان قیمه و پشه در سریال مهمونی ایرج طهماسب

محمد لقمانیان+عروسک گردان قیمه و پشه در سریال مهمونی ایرج طهماسب

محمد لقمانیان+عروسک گردان قیمه و پشه در سریال مهمونی ایرج طهماسب