دیدار امیر رفیعی و علی فتح الله زاده با محمدرضا عارف