قسمت دوم «عاشقانه»/دقیقه 5.27

قسمت دوم «عاشقانه»/دقیقه 6.13