خانه رونمایی آشکار از آقازاده و خویشاوندان در قسمت آخر «عاشقانه»+عکس یکتا ناصر به همراه فرزندش سوفیا، خواهر و خواهرزاده اش سیلوانا در سکانسی از «عاشقانه»

یکتا ناصر به همراه فرزندش سوفیا، خواهر و خواهرزاده اش سیلوانا در سکانسی از «عاشقانه»

یکتا ناصر به همراه فرزندش سوفیا، خواهر و خواهرزاده اش سیلوانا در سکانسی از «عاشقانه»