خانه تخریب آشکار پوسترهای فیلم باران کوثری در نقاط مختلف پایتخت+عکس الصاق مجدد پوستر «هفت ماهگی» به جای پوستر تخریب شده در نقطه ای دیگر از پایتخت

الصاق مجدد پوستر «هفت ماهگی» به جای پوستر تخریب شده در نقطه ای دیگر از پایتخت

تخریب پوستر «هفت ماهگی» در منطقه ای واقع در شمال تهران
تخریب پوستر «هفت ماهگی» در منطقه ای واقع در شمال تهران