خانه تخریب آشکار پوسترهای فیلم باران کوثری در نقاط مختلف پایتخت+عکس تخریب پوستر «هفت ماهگی» در منطقه ای واقع در شمال تهران

تخریب پوستر «هفت ماهگی» در منطقه ای واقع در شمال تهران

الصاق مجدد پوستر «هفت ماهگی» به جای پوستر تخریب شده در نقطه ای دیگر از پایتخت