اعلان «کارنامه بندار…»ی که افشانی تهیه کننده اش است

بهرام بیضایی